Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Управе за капитална улагања АП Војводине и које се налазе на неком документу који је у поседу Управе, може се поднети:

• предајом захтева у писаној форми у пријемној канцеларији, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, између 08,30 и 15,30 часова, радним даном; предајом захтева у писаној форми у пријемној канцеларији, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, између 08,30 и 15,30 часова, радним даном;

 

• упућивањем захтева у писаној форми на поштанску адресу: “Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16“ или путем електронске поште на е-маил адресу  Управе  ukuapv@vojvodina.gov.rs ;

 

• усмено, на записник у пријемној канцеларији, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, између 08.30 и 15.30 часова, радним даном.

Осим тога, овом приликом подсећамо на следеће законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ информацијама:

• свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ информацијама;

 

• захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што прецизнији опис информације која се тражи;

 

• у захтеву се не мора навести разлог тражења информације;

 

• право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег:
✓ Увид у документ који садржи информацију;
✓ Копија документа на којем се информација налази;
✓ Обавештење о томе да ли орган поседује информацију;
✓ Обавештење о томе да ли је информација иначе доступна.

У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву. Напомињемо да Управа за капитална улагања АП Војводине у досадашњој пракси није наплаћивала ни трошкове умножавања,ни трошкове упућивања тражених докумената. Управа за капитална улагања АП Војводине је дужна да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се информација достави “без одлагања” је основна, и значи да ће Управа за капитална улагања АП Војводине одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини. Информације које се односе на питања од значаја за живот и здравље људи, Управа за капитална улагања АП Војводине ће дати у року од 48 сати, ако не буде у могућности да то учини одмах. Све друге информације Управа за капитална улагања АП Војводине ће дати у року од 15 дана. Изузетно, када није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана због потребе да се тражене информације прикупе, Управа за капитална улагања АП Војводине ће о томе обавестити тражиоца у року од седам дана од пријема захтева, и уједно ће тражиоца обавестити у којем року ће удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде дужи од 40 дана. Управа за капитална улагања АП Војводине је обавезна да или омогући приступ информацији или да донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити, из разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
У случају да Управа за капитална улагања АП Војводине донесе решење којим се захтев одбија, или у случају да пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац захтева има право да изјави жалбу Поверенику за информације од јавног значаја. Жалба се изјављује у року од 15 дана у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Повереник доноси решење без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана предаје жалбе. Против решења Повереника може се покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по захтеву. Подносилац захтева има право да изјави жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, а у односу на закључак којим се његов захтев одбацује као неуредан, у року од 15 дана од дана достављања закључка.

Примери докумената

Контакти

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Адреса:
– Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад

Контакт:
– Тел: +381 (0)21 4881 787
– Факс: +381 (0)21 4881 736

Е-mail:
– ukuapv@vojvodina.gov.rs

Радно време:
– 08:00 – 16:00

Интернет презентација Управе за капитална улагања АП Војводине:
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Решењем број 136-031-85/2021-02/4 од 25.03.2021. године, за овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи за капитална улагања АП Војводине, одређује се:

1. Јелена Фуртула, в.д. помоћника директора Управе за капитална улагања АП Војводине у Сектору за правне и опште послове, и

2. Предраг Живановић, начелник одељења у Сектору за правне и опште послове.

Решењем број 136-031-19/2019-02/13 од 30.10.2019. године, за овлашћено лице за заштиту података о личности у Управи за капитална улагања АП Војводине, одређује се:
1. Снежана Баста, саветник у Сектору за јавне набавке.