O управи

Делатност

Покрајинском скупштинском одлуком број 025-6/2014 од 23. децембра 2014. године, образована је Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, правни следбеник Фонда за капитална улагања АП Војводине, ради финансирања капиталних улагања у областима који су од интереса за Аутономну покрајину Војводину.

 

Управа за капитална улагања АП Војводине финансира програме и пројекте од интереса за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова и риболова, туризма, угоститељства, бања и лечичишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја, уређења путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања, енергетике и у другим областима на територији АП Војводине.

Под програмима и пројектима од интереса за АП Војводину подразумевају се пројекти изградње, реконструкције, адаптације, санације, доградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, инфраструктуре, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, на територији АП Војводине.

 

Управа за капитална улагања АП Војводине образована је са циљем даљег и снажнијег економског, привредног, културног и политичког развоја АП Војводине кроз улагање у равномеран и одржив развој војвођанских општина.

 

Финансирање програма и пројеката од значаја за Војводину јесте начин да неразвијене војвођанске општине изграде и реконструишу школе и путеве, изграде водоводну и канализациону мрежу, бициклистичке стазе и тротоаре, спортске хале, домове култура, а да велике и развијене општине, са додатним средствима, ускладе развој инфраструктуре са нараслим потребама привреде и повећаног броја становника, здравствених, образовних и културних институција, а све са једним циљем – бољи живот грађана Војводине.