Области финансирања

  Општина Нова Црња

  Санацијом коловоза у улицама Алексе Шантића,Карађорђевој и Николе Тесле у насељеном месту Војвода Степа, допринеће се безбеднијем одвијању саобраћаја, као и побољшању квалитета живота на територији општине Нова Црња.  Пројектом је предвиђена санација коловоза у укупној дужини од око 5.000  метара.

  Град Суботица

  Пројектом уређења и урбаног опремања Великог парка на Палићу обухваћен је простор северне обале језера, чиме се заокружује пројекат поплочавања клинкер-плочама свих стаза у парку. Урбанистичко-архитектонско обликовање партерног уређења и урбаног опремања Великог парка на Палићу са обалним појасом, као јединствене амбијенталне целине, којим је обухваћено поплочавање пешачких стаза кроз парк, шеталишта уз обалу, платоа,…

  Општина Сремски Карловци

  Реконструкција саобраћајница у Сремским Карловцима обухвата реконструкцију саобраћајнице у делу Улице Карловачких ђака од улице Браће Анђелић до окретнице за градски аутобус, укључујући и окретницу, као и реконструкцију пешачке стазе и колских прилаза домаћинствима. Укупна дужина деонице предвиђене за реконструкцију је око 580 м. Реализацијом пројекта биће повећана безбедност саобраћаја у делу насеља Дудара, али…

  Општина Бела Црква

  Постављањем енергетски ефикасних светиљки на стубовима јавне расвете у индустријској зони у Белој Цркви, завршава се раније започето инфраструктурно опремање индустријске зоне, те се тиме обезбеђују бољи услови за пословање предузећа у индустријској зони, као и за привлачење нових инвеститора.

  Општина Бач

  Реконструкција дела локалног пута Л-3 обухвата реконструкцију  око 5 км пута који се протеже од државног пута 2а реда број 112 до насеља Плавна. Поправком саобраћајнице биће успостављен безбеднији и дугорочно одржив и стабилнији саобраћај на територији општине Бач, али и боља повезаност са другим општинама што доприноси даљем локално економском развоју насеља.

  Општина Сента

  Изградња саобраћајнице у улици Баштенска и Чука Золтана у Сенти подразумева изградњу око 4,3 км коловоза у обе улице, са постављањем вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. Изградњом ових саобраћајнице побољшава се квалитет живота локалног становништва, те обезбеђује безбедније одвијање саобраћаја.

  Град Сомбор

  Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћајница СС2 и П6 обухвата изградњу саобраћајница и пешачко-бициклистичких стаза, комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже отпадних вода и атмосферске канализације), те изградњу јавне расвете у дужини од око 1км. Изградњом недостајуће инфраструктуре, индустријска зона биће комунално опремљена, те тиме спремна за даљи развој и пословање малих…

  Град Панчево

  Изградњом недостајуће саобраћајнице у Улици Црепајски пут, биће завршени радови на изградњи саобраћајне инфраструктуре у „Северној индустријској зони“ у Панчеву. Пројектом је предвиђена изградња 620 м пута. Унапређењем услова за развој индустријске зоне, стварају се услови за привлачење нових инвеститора у зони која се простире на 75 хектара, а тиме и развој пословања малих и…

  Општина Чока

  Ојачање-санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву представља санацију око 890 метара коловозне конструкције. Реализацијом овог пројекта биће омогућено лакше и безбедније одвијање саобраћаја у овој улици, без обзира на временске прилике.

  Општина Бачка Топола

  Изградњом саобраћајнице у бачкотополској индустријској зони биће заокружен пројекат инфраструктурног опремања започетог 2017. године. Након изградње водоводне и канализационе мреже, изградњом саобраћајнице, осам парцела у бачкотополској индустријској зони биће у потпуности опремљено и спремно  за продају новим инвеститорима.

  Општина Шид

  Прва фаза инфраструктурног опремања радне зоне у Адашевцима обухвата изградњу сервисних саобраћајница, изградњу пешачко-бициклистичке стазе, водоводне мреже и постављање трафостанице. Инфраструктурним опремањем стичу се услови за наменско коришћење простора предвиђеног за радну зону, односно, биће омогућен прилаз и изградња инфраструктурних објеката и инсталација за будуће кориснике ове радне зоне.

  Општина Стара Пазова

  Спортска хала у Старим Бановцима биће мултифункционални спортски објекат, намењен за рекреативно и професионално бављење спортом, те одржавање спортских и културно-уметничких манифестација. Пројектом је предвиђена изградња објекта од скоро 3.000 м2 нето површине, са 890 седећих места.

  Општина Мали Иђош

  Побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији општине Мали Иђош предвиђа изградњу коловоза у Улици Башта у Малом Иђошу у дужини од око 563 м, као и санацију коловоза у Улици Вука Караџића у Ловћенцу, где је интетнзитет саобраћаја велик због приступа школи и гробљу.

  Општина Пећинци

  Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач стварају се предуслови за отварање нове радне зоне у непосредној близини аутопута Е70, укупне површине 204 хектара. Пројектом је предвиђена изградња  индустријске саобраћајнице у дужини од 980 м. Инфраструктурно и комунално опремање основни је предуслов за довођење и реализацију нових инвестиција у новој радној зони која се формира…

  Отпштина Врбас

  Извођење радова на адаптацији предшколске установе у коме је смештен објекат „Цврчак“ у Бачком Добром Пољу биће обезбеђени квалитетнији услови за боравак и рад у вртићу. Пројектом је предвиђено облагање фасадних зидова термоизолационим плочама, постављање кровне хидроизолације како би се повећала енергетска ефикасност објекта, као и израдња нових тротоара и санација оштећених зидова у дворишту.

  Општина Кула

  Изградња спортског центра у Кули представља изградњу спортског комплекса са базенима и пратећим спортским и угоститељским садржајима, који ће допринети  како повећању спортско-рекреативних садржаја за грађане, тако и за развој туризма. Пројектом је планирано да се градња изведе у три фазе, а прва фаза пројекта обухвата око 33.472 м2 површине.

  Општина Бачки Петровац

  Доградња постојећег објекта, у коме је смештен вртић „Вчиелка“ у Кулпину, обухвата изградњу још једне учионице у којој ће да буде смештено јаслено одељење за 18 деце, као и доградњу неопходне фискултурне сале са пратећим садржајима, доградњу адекватних санитарних просторија, посебан улаз за кухињу и котларница. Реализацијом пројекта биће повећан капацитет, али и квалитет предшколског…

  Општина Бачки Петровац

  Санацијом коловоза у улицама Новосадска, 14. ВУСБ и делу улице Коларева, биће завршени радови на појачаном одржавању државног пута IIа реда број 111 у Бачком Петровцу. Радови ће обухватити измештања аутобуских стајалишта, сређивање ивичњака, реконструкцију раскрснице са Сладковичевом, као и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације

  Град Панчево

  Друга фаза изградње потамишког колектора обухвата изградњу дела колектора од црпне станице Црвени магацин до постојеће главне црпне станице ФЦС Лука Дунав. Пројекат обухвата изградњу 1.748 метара мреже,чиме се унапређује систем управљања отпадним водама на територији Града Панчева и обезбеђују бољи услови за пословање привредних субјеката у зони колектора.

  Општина Ириг

  Санацијом и појачаним одржавањем локалног пута од Врдника до насељеног места Јазак биће унапређена саобраћајна инфраструктура на територији општине Ириг. Квалитетније саобраћајнице, безбедно одвијање саобраћаја само су неке од предности које доприносе бољој повезаности Врдника, као центра бањског туризма на Фрушкој Гори са суседним општинама, а тиме и даљи развој не само туризма, већ и…

  Општина Сремски Карловци

  Пројекат одвођења атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића и уливних улица представља наставак раније започетог пројекта реконструкције система канализације употребљених вода. Овом фазом пројекта биће изграђено око 200 м атмосферске канализације у самом центру насеља, што ће у значајној мери допринети очувању животне средине и побољшати квалитет живота грађана и бројних туриста који свакодневно посећују…

  Град Нови Сад

  ИРади обезбеђења стабилног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, односно побољшања безбедности свих учесника у саобраћају, пројектом је предвиђена изградња кружне раскрснице улица Пут доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици. Поред изградње кружне раскрснице, пројектом је предвиђена и изградња бициклистичких и пешачких стаза, измештање водоводне и канализационе мреже из зоне саобраћајнице, као…

  Општина Оџаци

  Појачано одржавања дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима подразумева наставак пројекта реконструкције саобраћајница на којима је велик интензитет саобраћаја. Реализацијом пројекта која подразумева реконструкцију коловоза, пешачких стаза и сливника, биће повећана безбедност свих учесника у саобраћају.

  Град Кикинда

  Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди подразумева замену постојећих цеви дистрибуционог цевовода са адекватним цевима од полиетилена високе густине. Водоводна мрежа биће реконструисана у укупној дужини од 5.849,50 метара у Улици Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричкој, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића и Војина Зиројевића.

  Општина Нови Кнежевац

  Санацијом дела водоводне мреже у Новом Кнежевцу биће замањене постојеће азбест цементне цеви како би се обезбедило уредно снабдевање пијаћом водом на територији насеље. Пројектом је предвиђена санација мреже у улицама Краља Петра Првог, Жарка Зрењанина, Тргу Моше Пијаде, Крстурском путу, Немањиној и Јелене Бајић.

  Општина Нови Бечеј

  Изградњом постројења за припрему воде за пиће у Новом Бечеју биће обезбеђена здрава пијаћа вода за све становнике Новог Бечеја. Прва фаза изградње обухвата изградњу филтер станице са опремом за филтрацију. Бруто површина објекта је 385,06 м2. Локација постројења је на постојећем изворишту у Новом Бечеју.

  Општина Пећинци

  Унапређењем саобраћајне инфраструктуре реконструкцијом Голубиначке улице у Шимановцима, локалног пута који је тренутно у веома лошем стању, биће повећана безбедност у саобраћају, али и омогућена већа пропусна моћ услед повећане фреквенције камиона и путничких возила на деоници пута која је веза насеља Шимановци и радне зоне „Север“. Пројектом је предвиђена реконструкција пута у дужини од…

  Град Кикинда

  Градска пијаца у  Кикинди смештена је у самом центру града, али услед недовољне инфраструктурне опремљености, услови рада на градској тржници одражавају се и на квалитет и квантитет понуде. Новопројектована пијаца је формирана на постојећој парцели и чиниће је два одвојена објекта. Прва фаза изградње градске пијаце представља изградњу ламеле 1, где ће да буде смештено…

  Општина Беочин

  Пројектом је предвиђена прва фаза адаптације електроенергетске инфраструктуре, која ће обухватити замену јавне расвете на приступном путу и у окружењи манастира Беочин. Унапређењем инфраструктуре која доприноси побољшању енергетске ефикасности, рационалније ће се користити електрична енергија, али и обезбедити безбеднији приступ манастиру, те обезбедити квалитетнији услови за одвијање саобраћаја у овом делу општине.

  Град Сомбор

  Саобраћајнице унутар „Блока 82“ налазе се у непосредној блитини центра града, са претежно колективним становањем. Пројектом је предвиђена изградња саобраћајне инфраструктуре, тротоара, бициклистичких стаза, паркинга, постављање јавне расвете и уређење зелених површина. Побољшањем квалитета комуналне опремљености локације, побољшава се и квалитет грађана који живе у том делу Сомбора, али и унапређује атрактивност локације за будуће…

  Општина Бечеј

  Санација равног крова објекта Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј обухватиће санацију хидроизолације, олука и оштећених бетонских зидова. чиме ће се спречити даље прокишњавање и урушавање објекта. Санација крова омогућиће боље услове за рекреативно и професионално бављење спортом у Бечеју.

  Општина Темерин

  Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку биће обезбеђен приступ грађевинским парцелама у блоковима 38 и 39. Изградњом сервисне саобраћајнице и обезбеђењем саобраћајних прикључака на државни пут, омогућава се даљи локални привредни развој општине Темерин инфраструктурним опремањем радне зоне и тиме се стварају бољи услови за привлачење…

  Општина Кањижа

  Изградња и проширење коловоза у улицама Алмаши Габора и Ватрогасној у Тотовом Селу, као и у улицама Јована Богдановића, Стевана Новковића, Задњој и у Марка Његомира у Велебиту биће изграђене саобраћајнице које омогућавају већу безбедност у саобраћају, као и доприносе бољем квалитету живота у насељениим местима општине Кањижа.

  Општина Рума

  Интензивни привредни развој Руме условио је потребу реконструкције и доградње постојеће комуналне инфраструктуре у Главној улици, од Улице 27. октобра до Змај Јовине улице. Пројектом је предвиђена реконструкција саобраћајнице, тротоара, паркинга,  хидротехничких инсталација и јавне расвете.

  Град Нови Сад

  Завршетак објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду, чија је изградња почела још 2011. године, обухвата извођење свих занатских радова на адаптацији објекта, чији завршетак ће омогућити уградњу технолошке опреме и тиме предају објекта у употребу.  Изградњом централне кухиње биће побољшани услови рада и васпитно-образовног процеса предшколске установе, те побољшани услови за припрему хране…

  Град Зрењанин

  Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину обухватиће изградњу бројних атлетских борилишта (атлетска стаза са осам трака, борилиште за бацање копља, кугле и диска, јама за скок у даљ и јама за стипл), те постављена нових рефлектора. Реконструкцијом атлетског стадиона биће створени услови за квалитетније рекреативно и професионално бављење атлетиком, те отворити могућности за организацију домаћих и…

  Општина Алибунар

  Канализациона мрежа је изграђена на око 60% територије Алибунара. Изградњом 2.672 метра канализационе мреже у Блоку 5, корисници који и даље користе септичке јаме, били би прикључени на канализациону мрежу отпадних вода, што би умногоме допринело побољшању квалитета живота грађана. Прва фаза обухвата градњу мреже у Немањиној улици и у делу улице Жарка Зрењанина до…

  Општина Тител

  Насељено место Шајкаш је једно од науређенијим места тителске општине, те би са изградњом канализационе мреже био додатно подигнут ниво квалитета живота становништва и допринело очувању животне средине. Првом фазом је предвиђена изградња канализационе мреже у улицама Радничка, Змај Јовина, Петра Драпшина и Браће Кркљуш.

  Општина Стара Пазова

  Део IV фазе водоводне мреже насеља Војка обухвата изградњу око 3.200 метара уличне водоводне мреже што ће омогућити прикључење око 250 нових домаћинстава и привредних субјеката на јавни систем водоснабдевања. Пројектом је обухваћена изградња водоводне мреже у улицама Сестара Грујић, Стевана Попова, М.Ђорђевића Неше, Карађорђевој, Николе Филипина и Мајур.

  Општина Пећинци

  Систем водоснабдевања у Ашањи састоји се од бунара, хидрофорске станице и водоводне мреже. Хидромашинска и електро опрема је дотрајала, те је пројектом предвиђена санација и замена хидротехничке опреме у хидрофорској станици, опремање бунара и уградња опреме за хлорисање на изворишту, како би се обезбедило несметано и сигурно водоснабдевање становништа.

  Општина Нови Бечеј

  Насеље “Шушањски слив“ у Новом Бечеју делимично је покривен мрежом канализације отпадних вода. Пројектом изградње секундарне канализационе мреже предвиђена је изградња око 1.588 м мреже у улицама Владе Колара, Милоја Чиплића, Тапаи Шандора и Бригадира Ристића. Изградњом секундарне канализационе мреже, грађани „Шушањског слива“ престаће да користе септичке јаме, што ће допринети побољшању квалитета живота, али…

  Општина Нова Црња

  Становништво Нове Црње и Војводе Степе се водом снабдева са изворишта која су богата природним органским материјама, те приликом третмана хлором стварају се трихалометани. Реализацијом овог пројекта биће набављена и уграђена нова опрема за производњу и дозирање мешовитог дезинфекта на месту потрошње са аутоматским дозирним системом и системом за праћење концентрације резидуалног хлора у третираној…

  Град Кикинда

  Санација водоводне мреже обухвата реконструкцију 2.513,80 метара мреже у улицама Албертова,Кумановска и Вељка Петровића у Кикинди. Реализацијом овог пројекта се стварају услови који ће допринети подизању квалитета мреже за водоснабдевање и изградњу фабрике воде.

  Општина Врбас

  Одвођење комуналних вода вода у насељу „Врбас Север“ код колоније Кудељаре тренутно се обавља преко септичких јама и упојних бунара, што доводи до загађења земљишта и околине уопште. Пројекат предвиђа изградњу 192 метра канализационе мреже, те прикључење на раније изграђен канализациони систем који води ка Централном постројењу за прераду отпадних вода.

  Општина Апатин

  Друга фаза реконструкције и проширења атмосферске канализације слива “Дунавац” у Апатину представља наставак пројекта започетог средином 2017. године, а који за циљ има решавање проблема одвођења атмосферских вода из зоне градског подручја, те спречавање будућих плављења овог дела насеља. Пројектом је предвиђена реконструкција колектора у улицама Николе Тесле и Д. Трифуновића, у дужини од око…

  Општина Темерин

  Парк природе „Јегричка“ налази се на листи међународно значајних станишта птица и као ботаничко подручје и као такво представља природну оазу и склониште за разне заштићене биљне и животињске врсте. Својом лепотом привлачи велики број како природњака, тако и туриста. Изградњом пешачке стазе у дужини од око 3.800 метара од Темерина до инфо центра „Јегричка“…

  Град Сомбор

  КИндустријска зона у Сомбору лоцирана је уз југоисточну границу града на површини од око 500 хектара и у њој тренутно послоју бројна предузећа попут „Меркур боје и лакови“, “Meteor commerce”, “Fiorano” – Calzedonia member group… У делу зоне, где је стара енергана која је предвиђена за рушење, а у циљу опремања парцеле за нове инвеститоре,…

  Општина Рума

  Радна зона „Румска петља“ простире се на повшини од 230 хектара и опремљена је саобраћајном, канализационом, водоводном, гасном и електродистрибуционом мрежом. Недостатак јавне расвете отежава саобраћај унутар зоне, те је тренутно чини мање привлачном за потенцијалне инвеститоре. Изградњом јавне расвете у делу радне зоне „Румска петља“, у дужини од 4.500 метара допринеће се побољшању пословне…

  Град Панчево

  Завршетак инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне, омогућиће приступ свим парцелама са јужне стране зоне, што ће допринети привлачењу нових инвестиционих пројеката потенцијалних домаћих и страних инвеститора, а самим тим, утицаће на побољшање инвестиционе климе у Панчеву. Овај пројекат подразумева изградњу око 600 м саобраћајнице са водоводом и јавном расветом. Изградњом треће деонице, биће завршена изградња…

  Град Суботица

  Реализација пројекта предвиђа изградњу 1.485 метара коловоза у Улици Анке Буторац, те реконструкцију и доградњу 431 метра Петрињске улице. Обе улице се налазе у МЗ „Макова седмица“, а реализацијом овог пројекта побољшаће се услови живота грађанима Суботице јер ће проток саобраћаја и услови одвијања саобраћаја свих учесника бити олакшани и безбеднији.

  Град Сремска Митровица

  Реконструкција улице Вука Караџића представља завршну фазу пројекта реконструкције пешачке зоне у центру града. Пешачка зона је реконструисана још 2008. године, а Улица Вука Караџића, која пролази поред пешачке зоне, спаја све значајније туристичке локалитете у Сремској Митровици. Реконструкција улице обухватиће радове на реконструкцији коловоза и атмосферске канализације, што ће омогућити бољу проток саобраћаја на…

  Општина Опово

  Трећа и четврта фаза изградње локалног пута Опово-Дебељача обухватиће изградњу 2.300 метара саобраћајнице. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора јер је на овој деоници пута и новоформирана индустријска зона.

  Општина Инђија

  Наставак реконструкције Гребенског пута на Фрушкој гори, обухватиће деоницу од хотела „Норцев“ до раскрснице на Банстолу, у укупној дужини од 9.500 метара. Реконструкција дела Гребенског пута повезаће државни пут од Београда ка Новом Саду, те осим повећања нивоа безбедности саобраћаја, омогућити бољу повезаност сремских општина, бољи приступ излетиштима и манастирима на Фрушкој гори.

  Општина Бечеј

  Раскрсница улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве укупне је дужине 297 метара. Прилаз раскрсници је оптерећен, а због недостатка одговарајуће саобраћајне сигнализације, угрожена је и безбедност свих учесника у саобраћају. Реконструкција раскрснице предвиђа изградњу кружне раскрснице, што ће омогућити већу проточност саобраћаја и повећати ниво сигурности одвијања саобраћаја.

  Општина Бачка Паланка

  Реконструкција дела општинског пута од Младенова до границе са општином Бач, у дужини од 2.047 метара обухватиће проширење пута, као и реконструкцију комплетне коловозне конструкције. Реконструкцијом пута биће омогућено безбедније одвијање саобраћаја, посебно за грађане који на овој деоници имају своје оранице, те кориснике ловишта ВУ „Моровић“. Реконструкцијом деонице стварају се и услови за изградњу…

  Специјална болница за плућне болести „ДР Будислав Бабић“ Бела Црква

  СБПБ „Др Будислав Бабић“ започела је са градњом новог објекта болнице, који је требало да омогући проширење капацитета болнице још 2008. године, када је и изведено највише грађевинских радова. Међутим, од 2013. године радови су у застоји. Са средствима обезбеђеним на конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине биће изведени неопходни грађевинско-занатски радова, који ће…

  Клинички центар Војводине

  Реконструкцијом и санацијом објеката Клиничког центра Војводине предвиђена је реконструкција објекта Клинике за ортопедску хирургију, санација Клинике за болести ува, грла и носа, санација котларнице и вешераја Клинике за неурологију, те санација електроенергетских инсталација и напојних водова Клинике за неурологију, очне клинике и управне зграде. Реализацијом пројекта биће обезбеђени бољи услови за рад запослених и…

  Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

  Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у поступку је куповине апарата за магнетну резонанцу, који ће да буде смештен у новоизграђени објекат Одсека за магнетну резонанцу. У оквиру фаза I изградње објекта, предвиђена је изградња приземља објекта, чија ће коначна спратност да буде П+1+М. Обезбеђењем простора за смештај МР апарата омогућиће се његов…

  Пећинци

  Систем водоснабдевања насеља Купиново састоји се од бунара, хидрофорсе станице и водоводне мреже. Хидромашинска и електро опрема је дотрајала, па је због старости и корозије опреме присутна стална опасност од хаварије и нестанка воде. Пројектом је предвиђена уградња нове хидротехничке опреме у објекту хидрофорске станице, комплетна санација опреме у бунарским шахтовима, као и уградња опреме…

  Ириг

  Енергетска санација постојећег објекта за предшколско образовање ”Вила” у Врднику обухватиће замену фасадне столарије и санацију плафонске конструкције. Реализацијом пројекта биће унапређени услови за васпитно-образовни рад, али и остварене и значајне уштеде у потрошњи енергије за грејање и хлађење објекта.

  Темерин

  Санација и реконструкција централног објекта предшколске установе ”Вељко Влаховић” у Темерину предвиђа замену уређаја, инсталације и опреме у циљу побољшања услова боравка и енергетске ефикасности самог објекта. Улагањем у инфраструктуру објекта, биће створени и бољи услови за инклузивно васпитање и образовање.

  Ковин

  Општина Ковин започеча је изградњу новог објекта предшколске установе „Наша радост“. Другом фазом радова предвиђено је да буду изведени занатски радови, партерно уређење око објекта и прикључења на инфраструктуру. Изградњом новог вртића, биће обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста.

  Кањижа

  Локација будућег индустријског парка у Хоргошу удаљена је 4 км од државне границе Србије и Мађарске, обухватајући површину од 22 хектара. Пројектом је предвиђено асфалтирање коловоза у дужини од 524 м.

  Бела Црква

  Изградњом канализационе мреже отпадних вода у индустријској зони, општина Бела Црква заокружује инфраструктурно опремање зоне, што ће омогућити привлачење нових инвестиција и повећање запослености у овој општини. Пројектом је предвиђена изградња око 2.080 м канализационе мреже и 49 шахтова.

  Оџаци

  Изградња атмосферске канализације у уличном коридору у радној зони, у дужини од 1.100 метара, обезбедиће квалитетније одводњавање атмосферских вода са коловоза. Изградњом атмосферске канализације смањиће се оштећења на саобраћајници у радној зони, што ће допринети стварању бољих услова за привлачење нових инвеститора и смањење незапослености у општини.

  Нови Бечеј

  За јавно осветљење у источној радној зони, предвиђено је постављање 37 стубова јавне расвете са укупно 67 светиљки са ЛЕД извором светлости. Изградња јавне расвете у радној зони представља још један корак ка потпуној инфраструктурној опремљености зоне, што доприноси већој атрактивности локације, а тиме и привлачењу инвеститора и даљем привредном развоју новобечејске општине.

  Град Нови Сад

  Уређењем пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном расветом биће повећана приступачност објектима туристичке инфраструктуре у Каменичком парку, као централном градском парку. Укупна дужина стаза предвиђених санацијом износи око 1892 м, а предвиђено је и постављање нове соларне расвете, као и поставка 49 клупа, 12 столова и 28 канти за отпатке. У парку ће изградити…

  Врбас

  Обезбеђењем неопходне инфраструктуре за централно постројење за прераду отпадних вода Врбас-Кула, биће испуњена уговорна обавеза Републике Србије и општине Врбас према Европској Комисији. Изградњом приступне саобраћајнице, заокружиће се изградња комплекса ЦППОВ, што је предуслов и за издавање употребне дозволе за рад постројења. Дужина саобраћајнице, која ће обезбедити несметан прилаз комплексу, износи 760 метара.

  Бач

  Општина Бач је током 2017. године започела реконструкцију коловоза у улици Братства и јединства, која је изграђена пре 30 година. Друга фаза радова обухвата реконструкцију 908 м коловоза, како би се обезбедили услови за дугорочно одвијање саобраћаја који ће да буде безбедан за све учеснике у саобраћају. Ова саобраћајница је значајна и због тога што…

  Специјална болница за психијатријске болести „Ковин“

  Одељење психогеријатрије – павиљон А, изграђено пре 50 година, налази се у руинираној згради, те је безбедност пацијената и особља које ради на одељењу угрошено. Пројектом реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта предвиђено је санирање дотрајалих конструктивних елемената попут дела фасадних и унутрашњих зидова, пода, израда новог косог крова, замена инсталација и други потребни радови….

  Кикинда

  Појачано одржавање општинског пута ОП I-2 представља трећу фазу извођења радова на реконструкцији и проширењу пута између Руског Села и Нових Козараца. Овом фазом биће урађено 1.050 м пута, што ће допринети бољој повезаности становништва, безбеднијем саобраћају и даљем руралном развоју овог краја. Саобраћајница је веома важна и као алтернативни саобраћајни коридор према граничним прелазима…

  Бачки Петровац

  Пут између Бачког Петровца и Кулпина, у дужини од 4,5 км биће ојачан асфалтним коловозним застором, што ће допринети несметаном, безбедном и бржем саобраћају, како путничких возила, тако и пољопривредне механизације. Реализацијом овог пројекта, биће смањени и трошкови одржавања локалног пута.

  Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“

  Прихватилиште за збрињавање свих категорија корисника са територије Града Новог Сада смештено је у објекат у Футогу који је неадекватан и не задовољава потребе за привременим смештајем. Пројектом је предвиђена надградња нове етаже на постојећем габариту објекта, доградња анекса за дневни боравак корисника са проширењем трпезарије, као и доградња одговарајућег лифта у који може да…

  Рума

  Интензитет путничког и теретног саобраћаја који пролази кроз Буђановце, као део саобраћајног правца који повезује аутопут Е-70, Руму и Шабац, допринео је оштећењу улица у насељу, те је тиме и угрожена безбедност свих учесника у саобраћају. Санација дела саобраћајница у Буђановцима, обухватиће Партизанску и Нову улицу, као и Улицу Небојше Јерковића, а укупна дужина санираних…

  Нова Црња

  Пројектом је предвиђена изградња улице Светозара Марковића,укупне дужине 540 м, у насељеном месту Александрово, као и санација улице Петефи Шандора у Тоби. Изградњом и санацијом улица, квалитет живота у оба насељена места биће бољи, а одвијање саобраћаја безбедније.

  Опово

  Изградња локалног пута Опово-Дебељача, започета је још 2011. године, али до данас није завршена. У међувремену је израђена нова пројектно-техничка документација, која предвиђа фазност у израдњи пута. Реализација овог пројекта предвиђа изградњу 2,25 км пута. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора…

  Стара Пазова

  Реконструкцијом дела путног правца државног пута IIА реда број 100 на делу територије општине Стара Пазова предвиђена је изградња кружне раскрснице, као и уређење дела уливних саобраћајница. Изградња кружног тока саобраћаја повећава проточност државног пута који повезује Београд и Нови Сад, али доприноси и повећању безбедности у саобраћају омогућавајући већу прегледност раскрснице, а тиме и…

  Беочин

  У насељу Раковац, пре 14 година, изграђен је део канализационе мреже отпадних воде. Реализацијом овог пројекта, предвиђена је изградња канализационе мреже у реонима „Салаксија“, „Белегир“ и у делу Пашићеве улице, укупне дужине око 2900 метара. Изградњом канализационе мреже, постиже се очување животне средине, спречавање загађења воде и земљишта, а тиме ће и живот становника у…

  Чока

  Пета етапа реконструкције водоводне мреже обухвата замену дотрајалих азбест-цементних цеви са цевима од полиетилена у дужини од 2.565 м, као и изградњу нових шахтова. Реализацијом овог пројекта, домаћинствима у улицама Бранка Радичевића, Браће Вујића, Маршала Тита, Вука Караџића, Петра Драпшина, Јадранској и Сутјеској биће обезбеђено стабилно водоснабдевање хигијенски исправном водом.

  Инђија

  Изградњом сабирног цевовода и два бунара са пратећом опремом биће обезбеђен капацитет инђијског изворишта од 150 л/с. То ће омогућити пуштање у рад постројења за припрему воде, које обезбеђује микробиолошки и физичко-хемијски исправну воду. Пуштањем у рад постројења за припрему воде биће обезбеђене потребне количине воде за несметано снабдевање квалитетном водом Инђије, Љукова, Јарковаца, Нових…

  Житиште

  Наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште подразумева уградњу хидромашинске и мерно-регулационе опреме и цевовода на постројењу. Опрема представља „срце“ новоизграђеног постројења чији рад ће омогућити адекватан третман отпадних вода и тиме обезбедити квалитетнији живот грађана.

  Сомбор

  Водоснабдевање на територији Града Сомбора обезбеђено је квалитетном водом из изворишта „Јарош“, те је повезивање свих насељених места на извориште вишегодишњи пројекат који локална самоуправа реализује у циљу обезбеђивања дугорочног снабдевања квалитетном водом на територији целог града. Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово наставак је пројекта који ће обезбедити пијаћу воду и за становнике Дорослова. У…

  Општина Тител

  Енергетска санација објекта ПУ „Плави чуперак“ обухватиће реконструкцију крова и термоизолацију спољних зидова како би објекат прешао у енергетски разред Ц и постигао се крајњи циљ, а то је смањење потрошње свих врста енергије за око 30%. У претходном периоду, локална самоуправа је већ почела да ради на побољшању услова боравка деце и запослених тиме…

  Град Нови Сад

  Санација електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП СПЦ Војводина у Новом Саду обухватиће постављање нове расветне опреме у дворани у којој се одржава највећи број тренинга професионалних и рекреативних спортиста, а коју годишње посети око 100.000 грађана на разним спортским и културним манифестацијама. Постављањем нове расветне опреме биће смањена инсталисана снага и потрошња, што уједно…

  Град Кикинда

  Изградња вреловода представља четврту, последњу фазу замене дотрајалог и енергетски неефикасног вреловода дуж Улице браће Татић, која се налази у централном делу Кикинде, а коју заједно финансирају Управа за капитална улагања АП Војводине и Град Кикинда. У ранијим годинама, на систем централног грејања прикључене су и две средње школе, као и око 1000 потрошача, који…

  Општина Кањижа

  Адаптација амбуланте у МЗ Мале Пијаце подразумева термоизолацију објекта, решавање проблема грејања на бази обновљивих извора енергије (геотермално подно грејање), улазног дела, функционалнну промену просторије картотеке и санитарног чвора, као и обезбеђивање паркинга за бицикле. Са бољим условима рада у амбуланти, биће повећана и безбедност запослених и пацијената, али и њихова ефикасност у раду.

  Општина Бачки Петровац

  Енергетска адаптација ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу подразумева замену прозора, који ће допринети повећању енергетске ефикасности објекта, као и смањењу потрошње енергије за око 30%. Постављањем нових прозора, температура у учионицама биће уједначена, у складу са прописима, те ће боравак у школи ученицима и наставницима бити пријатнији, без обзира на временске прилике.

  Општина Бач

  Заменом фасадне столарије у ОШ „Алекса Шантић“ у Вајској у значајној мери биће повећана енергетска ефикасност, те смањени трошкови грејања за око 20%. Унапређена енергетска ефикасност објекта школе из разреда Г у разред Е, омогућиће боље услове за боравак и рад наставника и ученика школе.

  Општина Алибунар

  Санација уличне расвете у општини Алибунар обухватиће замену застарелих живиних сијалица на 768 места на територији десет насељених места, и то Алибунара, Банатског Карловца, Николинаца, Локве, Јаношика, Селеуша, Иланџе, Добрице и Новог Козјака. Постављањем нове уличне расвете биће смањена потрошња електричне енергије за рад јавне расвете, те смањени трошкови одржавања.

  Општина Бела Црква

  Трећа фаза радова обухвата изградњу 700 м саобраћајница, 193 паркинг места (16 паркинг места биће намењено лицима са посебним потребама), чиме ће да буде заокружен пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре у индустријској зони.

  Општина Бачки Петровац

  Изградњом саобраћајнице “С5” , дужине 418 метар, биће изграђена саобраћајница до две фирме које послују у у индустријској зони у Бачком Петровцу, те омогућен прилаз до пет парцела намењених потенцијалним инвеститорима.

  Општина Бачка Топола

  Изградња и реконструкција водоводне мреже, обухватиће радове на 7.450 м градске водоводне мреже, који ће допринети да око 3000 грађана буде снабдевено довољном количином исправне воде за пиће.

 • Општина Бачка Паланка

  Фаза I изградње базена подразумева извођење радова које је неопходно извести да би изграђен базен био пуштен у функцију, а односе се на привођење намени подтрибинског простора, трибина, водовода и канализације, као и електроинсталација.

  Град Кикинда

  Адаптацијом 2593 м2 хале објекта бившег аутосервиса и салона “Аутокуће” Кикинда, овај објекат би био поново стављен у погон и 250 људи би добило прилику да се запосли код “Zoppas Industries Serb” d.o.o. који је закупац објекта.

  Општина Бач

  У оквиру хладњаче за воће и поврће у индустријској зони у Бачу биће изграђен санитарно-пословни објекат, као и интерна саобраћајница укупне дужине 69 м.

  Општина Апатин

  Реконструкцијoм и проширењем атмосферске канализације слива “Дунавац”, постављањем 1,2 км цеви и 15 шахтова у улицама Средња, Никола Тесла, у улици према блоку 112 и улици Душка Трифуновића, биће повећан капацитет постојеће атмосферске канализације у овом делу Апатина.

  Општина Шид

  Санацијом позорнице у Културно-образовном центру Шид биће реконструисан и проширен просценијум и постојећа бина, постављене завесе и сценска опрема, те реконструисане степенице и под поред бине.

  Општина Сента

  У оквиру 3. фазе реконструкције и адаптације бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара, предвиђена је замена столарије, изградња система дојаве пожара у једном делу објекта, изградња унутрашње хидрантске мреже и постављање утоварне рампе.

  Општина Пландиште

  Адаптација објекта трговине у Дому културе у Милетићеву обухвата замену свих прозора, постављање фасаде, замену дотрајале кровне конструкције, олука, зидање нових димњака и реновирање унутрашње сале.

  Општина Нови Кнежевац

  Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе  у Новом Кнежевцу подразумева извођење свих неопходних грађевинских и пратећих радова којима ће бити завршена изградња објекта, укупне површине 307 м2. Реализацијом пројекта биће обезбеђен простор за смештај гостију, што омогућава организацију различитих културних манифестација и гостовања фолклорних друштава.