Водоснабдевање и заштита животне средине

  Град Панчево

  Друга фаза изградње потамишког колектора обухвата изградњу дела колектора од црпне станице Црвени магацин до постојеће главне црпне станице ФЦС Лука Дунав. Пројекат обухвата изградњу 1.748 метара мреже,чиме се унапређује систем управљања отпадним водама на територији Града Панчева и обезбеђују бољи услови за пословање привредних субјеката у зони колектора.

  Општина Сремски Карловци

  Пројекат одвођења атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића и уливних улица представља наставак раније започетог пројекта реконструкције система канализације употребљених вода. Овом фазом пројекта биће изграђено око 200 м атмосферске канализације у самом центру насеља, што ће у значајној мери допринети очувању животне средине и побољшати квалитет живота грађана и бројних туриста који свакодневно посећују…

  Град Кикинда

  Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди подразумева замену постојећих цеви дистрибуционог цевовода са адекватним цевима од полиетилена високе густине. Водоводна мрежа биће реконструисана у укупној дужини од 5.849,50 метара у Улици Фејеш Кларе, Нићифора Брандића, Дистричкој, Димитрија Туцовића, Бранка Радичевића, Ђуре Даничића и Војина Зиројевића.

  Општина Нови Кнежевац

  Санацијом дела водоводне мреже у Новом Кнежевцу биће замањене постојеће азбест цементне цеви како би се обезбедило уредно снабдевање пијаћом водом на територији насеље. Пројектом је предвиђена санација мреже у улицама Краља Петра Првог, Жарка Зрењанина, Тргу Моше Пијаде, Крстурском путу, Немањиној и Јелене Бајић.

  Општина Нови Бечеј

  Изградњом постројења за припрему воде за пиће у Новом Бечеју биће обезбеђена здрава пијаћа вода за све становнике Новог Бечеја. Прва фаза изградње обухвата изградњу филтер станице са опремом за филтрацију. Бруто површина објекта је 385,06 м2. Локација постројења је на постојећем изворишту у Новом Бечеју.

  Општина Алибунар

  Канализациона мрежа је изграђена на око 60% територије Алибунара. Изградњом 2.672 метра канализационе мреже у Блоку 5, корисници који и даље користе септичке јаме, били би прикључени на канализациону мрежу отпадних вода, што би умногоме допринело побољшању квалитета живота грађана. Прва фаза обухвата градњу мреже у Немањиној улици и у делу улице Жарка Зрењанина до…

  Општина Тител

  Насељено место Шајкаш је једно од науређенијим места тителске општине, те би са изградњом канализационе мреже био додатно подигнут ниво квалитета живота становништва и допринело очувању животне средине. Првом фазом је предвиђена изградња канализационе мреже у улицама Радничка, Змај Јовина, Петра Драпшина и Браће Кркљуш.

  Општина Стара Пазова

  Део IV фазе водоводне мреже насеља Војка обухвата изградњу око 3.200 метара уличне водоводне мреже што ће омогућити прикључење око 250 нових домаћинстава и привредних субјеката на јавни систем водоснабдевања. Пројектом је обухваћена изградња водоводне мреже у улицама Сестара Грујић, Стевана Попова, М.Ђорђевића Неше, Карађорђевој, Николе Филипина и Мајур.

  Општина Пећинци

  Систем водоснабдевања у Ашањи састоји се од бунара, хидрофорске станице и водоводне мреже. Хидромашинска и електро опрема је дотрајала, те је пројектом предвиђена санација и замена хидротехничке опреме у хидрофорској станици, опремање бунара и уградња опреме за хлорисање на изворишту, како би се обезбедило несметано и сигурно водоснабдевање становништа.

  Општина Нови Бечеј

  Насеље “Шушањски слив“ у Новом Бечеју делимично је покривен мрежом канализације отпадних вода. Пројектом изградње секундарне канализационе мреже предвиђена је изградња око 1.588 м мреже у улицама Владе Колара, Милоја Чиплића, Тапаи Шандора и Бригадира Ристића. Изградњом секундарне канализационе мреже, грађани „Шушањског слива“ престаће да користе септичке јаме, што ће допринети побољшању квалитета живота, али…

  Општина Нова Црња

  Становништво Нове Црње и Војводе Степе се водом снабдева са изворишта која су богата природним органским материјама, те приликом третмана хлором стварају се трихалометани. Реализацијом овог пројекта биће набављена и уграђена нова опрема за производњу и дозирање мешовитог дезинфекта на месту потрошње са аутоматским дозирним системом и системом за праћење концентрације резидуалног хлора у третираној…

  Град Кикинда

  Санација водоводне мреже обухвата реконструкцију 2.513,80 метара мреже у улицама Албертова,Кумановска и Вељка Петровића у Кикинди. Реализацијом овог пројекта се стварају услови који ће допринети подизању квалитета мреже за водоснабдевање и изградњу фабрике воде.

  Општина Врбас

  Одвођење комуналних вода вода у насељу „Врбас Север“ код колоније Кудељаре тренутно се обавља преко септичких јама и упојних бунара, што доводи до загађења земљишта и околине уопште. Пројекат предвиђа изградњу 192 метра канализационе мреже, те прикључење на раније изграђен канализациони систем који води ка Централном постројењу за прераду отпадних вода.

  Општина Апатин

  Друга фаза реконструкције и проширења атмосферске канализације слива “Дунавац” у Апатину представља наставак пројекта започетог средином 2017. године, а који за циљ има решавање проблема одвођења атмосферских вода из зоне градског подручја, те спречавање будућих плављења овог дела насеља. Пројектом је предвиђена реконструкција колектора у улицама Николе Тесле и Д. Трифуновића, у дужини од око…

  Пећинци

  Систем водоснабдевања насеља Купиново састоји се од бунара, хидрофорсе станице и водоводне мреже. Хидромашинска и електро опрема је дотрајала, па је због старости и корозије опреме присутна стална опасност од хаварије и нестанка воде. Пројектом је предвиђена уградња нове хидротехничке опреме у објекту хидрофорске станице, комплетна санација опреме у бунарским шахтовима, као и уградња опреме…

  Беочин

  У насељу Раковац, пре 14 година, изграђен је део канализационе мреже отпадних воде. Реализацијом овог пројекта, предвиђена је изградња канализационе мреже у реонима „Салаксија“, „Белегир“ и у делу Пашићеве улице, укупне дужине око 2900 метара. Изградњом канализационе мреже, постиже се очување животне средине, спречавање загађења воде и земљишта, а тиме ће и живот становника у…

  Чока

  Пета етапа реконструкције водоводне мреже обухвата замену дотрајалих азбест-цементних цеви са цевима од полиетилена у дужини од 2.565 м, као и изградњу нових шахтова. Реализацијом овог пројекта, домаћинствима у улицама Бранка Радичевића, Браће Вујића, Маршала Тита, Вука Караџића, Петра Драпшина, Јадранској и Сутјеској биће обезбеђено стабилно водоснабдевање хигијенски исправном водом.

  Инђија

  Изградњом сабирног цевовода и два бунара са пратећом опремом биће обезбеђен капацитет инђијског изворишта од 150 л/с. То ће омогућити пуштање у рад постројења за припрему воде, које обезбеђује микробиолошки и физичко-хемијски исправну воду. Пуштањем у рад постројења за припрему воде биће обезбеђене потребне количине воде за несметано снабдевање квалитетном водом Инђије, Љукова, Јарковаца, Нових…

  Житиште

  Наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште подразумева уградњу хидромашинске и мерно-регулационе опреме и цевовода на постројењу. Опрема представља „срце“ новоизграђеног постројења чији рад ће омогућити адекватан третман отпадних вода и тиме обезбедити квалитетнији живот грађана.

  Сомбор

  Водоснабдевање на територији Града Сомбора обезбеђено је квалитетном водом из изворишта „Јарош“, те је повезивање свих насељених места на извориште вишегодишњи пројекат који локална самоуправа реализује у циљу обезбеђивања дугорочног снабдевања квалитетном водом на територији целог града. Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово наставак је пројекта који ће обезбедити пијаћу воду и за становнике Дорослова. У…

  Општина Бачка Топола

  Изградња и реконструкција водоводне мреже, обухватиће радове на 7.450 м градске водоводне мреже, који ће допринети да око 3000 грађана буде снабдевено довољном количином исправне воде за пиће.

  Општина Апатин

  Реконструкцијoм и проширењем атмосферске канализације слива “Дунавац”, постављањем 1,2 км цеви и 15 шахтова у улицама Средња, Никола Тесла, у улици према блоку 112 и улици Душка Трифуновића, биће повећан капацитет постојеће атмосферске канализације у овом делу Апатина.

 • Општина Сремски Карловци

  Пројекат обухвата другу фазу реконструкције канализације употребљених вода у Сремским Карловцима, укупне дужине око 500 м, од уливног шахта у црпну станицу до раскрснице улица Прерадовићева и Јована Јовановића Змаја, са изградњом преливног шахта у непосредној близини раскрснице поменутих улица.

  Град Сремска Митровица

  Изградњом 640 метара канализационе мреже у Новосадској улици биће унапређен систем одвођења отпадних вода у насељу „Слободан Бајић Паја“, а тиме и побољшан квалитет живота грађана.

  Град Сомбор

  Изградњом резервоара и црпне станице у насељу Светозар Милетић биће испуњен основни предуслов за повезивање насеља на извориште „Јарош“ у Сомбору, а тиме и решавање проблема водоснабдевања у овом насељеном месту.

  Општина Пећинци

  Изградња нове водоводне мреже у насељу Обреж, укупне дужине око 12 км, омогућиће оптимално снабдевање квалитетном пијаћом водом локалног становништва и посетилаца Специјалног резервата природе „Обедска бара”.

  Општина Оџаци

  Изградња и реконструкција 3000 метара атмосферске канализације у Каравукову.

  Општина Опово

  Реконструкција дела постојеће секундарне водоводне мреже у улици Бориса Кидрича подразумева замену постојећих азбестно-цементних цеви полиетиленским цевима одговарајућег стандарда, као и комплетну замену кућних прикључака у укупној дужини од 2.396 метара.

  Општина Кула

  Пројекат обухвата изградњу 15,5 км канализационе мреже у Црвенки и 8,5 км канализационе мреже у Кули што ће омогући повезивање ових насељених места на централно постројење за третман отпадних вода које је изграђено у Врбасу.

  Општина Ковачица

  Трећа фаза радова на изградњи фабрике воде подразумева изградњу и опремање филтер станице, завршне електротехничке радове и изградњу приступне саобраћајнице, дужине 312 метара. Реализацијом пројекта биће завршена фабрика воде, капацитета 1600 м3, која ће свакодневно снабдевати квалитетном водом за пиће становнике Ковачице.

  Град Зрењанин

  Изградња атмосферске канализације у Босанској улици подразумева изградњу прикључка на канализациони систем, те изградњу колектора дужине 802 м са шахтовима и сливницима.

  Град Вршац

  Реконструкција највећег и најбитнијег градског колектора у дужини од око 500 м, који се протеже кроз улице Николе Нешковића, дела Делиградске улице у Вршцу. Реконструкцијом колектора биће омогућено несметано одржавање колектора фекалне канализације, те олакшана изградња нових објеката и прикључења на мрежу.

  Општина Врбас

  Изградња прикључних кракова „Врбас – север“ обухвата изградњу око 352 м канализације отпадних вода. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода.

  Општина Шид

  Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот подразумева изградњу 7796 метара водоводне мреже, што ће допринети да становници овог насељеног места имају хигијенски исправну воду за пиће.

  Општина Нови Кнежевац

  IV фаза изградње фекалне канализационе мреже обухвата изградњу 2.225 метара канализационе мреже у циљу изградње јединственог система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца.

  Општина Ковин

  Изградња 1747 м кишне канализације у индустријској зони блок 11б што ће унапредити ниво пословања у Ковину.

 • Општина Врбас

  Трећа етапа изградње канализационе мреже са изградњом и опремањем црпних станица и пумпи у насељима Бачко Добро Поље, Змајево и Равно село, подразумева изградњу око 2.4 км канализационе мреже. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем „Јужни крак“ и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода