Водоснабдевање и заштита животне средине

  Општина Бачка Топола

  Изградња и реконструкција водоводне мреже, обухватиће радове на 7.450 м градске водоводне мреже, који ће допринети да око 3000 грађана буде снабдевено довољном количином исправне воде за пиће.

  Општина Апатин

  Реконструкцијoм и проширењем атмосферске канализације слива “Дунавац”, постављањем 1,2 км цеви и 15 шахтова у улицама Средња, Никола Тесла, у улици према блоку 112 и улици Душка Трифуновића, биће повећан капацитет постојеће атмосферске канализације у овом делу Апатина.

 • Општина Сремски Карловци

  Пројекат обухвата другу фазу реконструкције канализације употребљених вода у Сремским Карловцима, укупне дужине око 500 м, од уливног шахта у црпну станицу до раскрснице улица Прерадовићева и Јована Јовановића Змаја, са изградњом преливног шахта у непосредној близини раскрснице поменутих улица.

  Град Сремска Митровица

  Изградњом 640 метара канализационе мреже у Новосадској улици биће унапређен систем одвођења отпадних вода у насељу „Слободан Бајић Паја“, а тиме и побољшан квалитет живота грађана.

  Град Сомбор

  Изградњом резервоара и црпне станице у насељу Светозар Милетић биће испуњен основни предуслов за повезивање насеља на извориште „Јарош“ у Сомбору, а тиме и решавање проблема водоснабдевања у овом насељеном месту.

  Општина Пећинци

  Изградња нове водоводне мреже у насељу Обреж, укупне дужине око 12 км, омогућиће оптимално снабдевање квалитетном пијаћом водом локалног становништва и посетилаца Специјалног резервата природе „Обедска бара”.

  Општина Оџаци

  Изградња и реконструкција 3000 метара атмосферске канализације у Каравукову.

  Општина Опово

  Реконструкција дела постојеће секундарне водоводне мреже у улици Бориса Кидрича подразумева замену постојећих азбестно-цементних цеви полиетиленским цевима одговарајућег стандарда, као и комплетну замену кућних прикључака у укупној дужини од 2.396 метара.

  Општина Кула

  Пројекат обухвата изградњу 15,5 км канализационе мреже у Црвенки и 8,5 км канализационе мреже у Кули што ће омогући повезивање ових насељених места на централно постројење за третман отпадних вода које је изграђено у Врбасу.

  Општина Ковачица

  Трећа фаза радова на изградњи фабрике воде подразумева изградњу и опремање филтер станице, завршне електротехничке радове и изградњу приступне саобраћајнице, дужине 312 метара. Реализацијом пројекта биће завршена фабрика воде, капацитета 1600 м3, која ће свакодневно снабдевати квалитетном водом за пиће становнике Ковачице.

  Град Зрењанин

  Изградња атмосферске канализације у Босанској улици подразумева изградњу прикључка на канализациони систем, те изградњу колектора дужине 802 м са шахтовима и сливницима.

  Град Вршац

  Реконструкција највећег и најбитнијег градског колектора у дужини од око 500 м, који се протеже кроз улице Николе Нешковића, дела Делиградске улице у Вршцу. Реконструкцијом колектора биће омогућено несметано одржавање колектора фекалне канализације, те олакшана изградња нових објеката и прикључења на мрежу.

  Општина Врбас

  Изградња прикључних кракова „Врбас – север“ обухвата изградњу око 352 м канализације отпадних вода. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода.

  Општина Шид

  Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот подразумева изградњу 7796 метара водоводне мреже, што ће допринети да становници овог насељеног места имају хигијенски исправну воду за пиће.

  Општина Нови Кнежевац

  IV фаза изградње фекалне канализационе мреже обухвата изградњу 2.225 метара канализационе мреже у циљу изградње јединственог система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца.

  Општина Ковин

  Изградња 1747 м кишне канализације у индустријској зони блок 11б што ће унапредити ниво пословања у Ковину.

 • Општина Врбас

  Трећа етапа изградње канализационе мреже са изградњом и опремањем црпних станица и пумпи у насељима Бачко Добро Поље, Змајево и Равно село, подразумева изградњу око 2.4 км канализационе мреже. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем „Јужни крак“ и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода