Саобраћајна инфраструктура

  Општина Нова Црња

  Санацијом коловоза у улицама Алексе Шантића,Карађорђевој и Николе Тесле у насељеном месту Војвода Степа, допринеће се безбеднијем одвијању саобраћаја, као и побољшању квалитета живота на територији општине Нова Црња.  Пројектом је предвиђена санација коловоза у укупној дужини од око 5.000  метара.

  Општина Сремски Карловци

  Реконструкција саобраћајница у Сремским Карловцима обухвата реконструкцију саобраћајнице у делу Улице Карловачких ђака од улице Браће Анђелић до окретнице за градски аутобус, укључујући и окретницу, као и реконструкцију пешачке стазе и колских прилаза домаћинствима. Укупна дужина деонице предвиђене за реконструкцију је око 580 м. Реализацијом пројекта биће повећана безбедност саобраћаја у делу насеља Дудара, али…

  Општина Бач

  Реконструкција дела локалног пута Л-3 обухвата реконструкцију  око 5 км пута који се протеже од државног пута 2а реда број 112 до насеља Плавна. Поправком саобраћајнице биће успостављен безбеднији и дугорочно одржив и стабилнији саобраћај на територији општине Бач, али и боља повезаност са другим општинама што доприноси даљем локално економском развоју насеља.

  Општина Сента

  Изградња саобраћајнице у улици Баштенска и Чука Золтана у Сенти подразумева изградњу око 4,3 км коловоза у обе улице, са постављањем вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. Изградњом ових саобраћајнице побољшава се квалитет живота локалног становништва, те обезбеђује безбедније одвијање саобраћаја.

  Општина Чока

  Ојачање-санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву представља санацију око 890 метара коловозне конструкције. Реализацијом овог пројекта биће омогућено лакше и безбедније одвијање саобраћаја у овој улици, без обзира на временске прилике.

  Општина Мали Иђош

  Побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији општине Мали Иђош предвиђа изградњу коловоза у Улици Башта у Малом Иђошу у дужини од око 563 м, као и санацију коловоза у Улици Вука Караџића у Ловћенцу, где је интетнзитет саобраћаја велик због приступа школи и гробљу.

  Општина Бачки Петровац

  Санацијом коловоза у улицама Новосадска, 14. ВУСБ и делу улице Коларева, биће завршени радови на појачаном одржавању државног пута IIа реда број 111 у Бачком Петровцу. Радови ће обухватити измештања аутобуских стајалишта, сређивање ивичњака, реконструкцију раскрснице са Сладковичевом, као и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације

  Општина Ириг

  Санацијом и појачаним одржавањем локалног пута од Врдника до насељеног места Јазак биће унапређена саобраћајна инфраструктура на територији општине Ириг. Квалитетније саобраћајнице, безбедно одвијање саобраћаја само су неке од предности које доприносе бољој повезаности Врдника, као центра бањског туризма на Фрушкој Гори са суседним општинама, а тиме и даљи развој не само туризма, већ и…

  Град Нови Сад

  ИРади обезбеђења стабилног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, односно побољшања безбедности свих учесника у саобраћају, пројектом је предвиђена изградња кружне раскрснице улица Пут доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици. Поред изградње кружне раскрснице, пројектом је предвиђена и изградња бициклистичких и пешачких стаза, измештање водоводне и канализационе мреже из зоне саобраћајнице, као…

  Општина Оџаци

  Појачано одржавања дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима подразумева наставак пројекта реконструкције саобраћајница на којима је велик интензитет саобраћаја. Реализацијом пројекта која подразумева реконструкцију коловоза, пешачких стаза и сливника, биће повећана безбедност свих учесника у саобраћају.

  Општина Пећинци

  Унапређењем саобраћајне инфраструктуре реконструкцијом Голубиначке улице у Шимановцима, локалног пута који је тренутно у веома лошем стању, биће повећана безбедност у саобраћају, али и омогућена већа пропусна моћ услед повећане фреквенције камиона и путничких возила на деоници пута која је веза насеља Шимановци и радне зоне „Север“. Пројектом је предвиђена реконструкција пута у дужини од…

  Град Сомбор

  Саобраћајнице унутар „Блока 82“ налазе се у непосредној блитини центра града, са претежно колективним становањем. Пројектом је предвиђена изградња саобраћајне инфраструктуре, тротоара, бициклистичких стаза, паркинга, постављање јавне расвете и уређење зелених површина. Побољшањем квалитета комуналне опремљености локације, побољшава се и квалитет грађана који живе у том делу Сомбора, али и унапређује атрактивност локације за будуће…

  Општина Темерин

  Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку биће обезбеђен приступ грађевинским парцелама у блоковима 38 и 39. Изградњом сервисне саобраћајнице и обезбеђењем саобраћајних прикључака на државни пут, омогућава се даљи локални привредни развој општине Темерин инфраструктурним опремањем радне зоне и тиме се стварају бољи услови за привлачење…

  Општина Кањижа

  Изградња и проширење коловоза у улицама Алмаши Габора и Ватрогасној у Тотовом Селу, као и у улицама Јована Богдановића, Стевана Новковића, Задњој и у Марка Његомира у Велебиту биће изграђене саобраћајнице које омогућавају већу безбедност у саобраћају, као и доприносе бољем квалитету живота у насељениим местима општине Кањижа.

  Општина Рума

  Интензивни привредни развој Руме условио је потребу реконструкције и доградње постојеће комуналне инфраструктуре у Главној улици, од Улице 27. октобра до Змај Јовине улице. Пројектом је предвиђена реконструкција саобраћајнице, тротоара, паркинга,  хидротехничких инсталација и јавне расвете.

  Град Суботица

  Реализација пројекта предвиђа изградњу 1.485 метара коловоза у Улици Анке Буторац, те реконструкцију и доградњу 431 метра Петрињске улице. Обе улице се налазе у МЗ „Макова седмица“, а реализацијом овог пројекта побољшаће се услови живота грађанима Суботице јер ће проток саобраћаја и услови одвијања саобраћаја свих учесника бити олакшани и безбеднији.

  Град Сремска Митровица

  Реконструкција улице Вука Караџића представља завршну фазу пројекта реконструкције пешачке зоне у центру града. Пешачка зона је реконструисана још 2008. године, а Улица Вука Караџића, која пролази поред пешачке зоне, спаја све значајније туристичке локалитете у Сремској Митровици. Реконструкција улице обухватиће радове на реконструкцији коловоза и атмосферске канализације, што ће омогућити бољу проток саобраћаја на…

  Општина Опово

  Трећа и четврта фаза изградње локалног пута Опово-Дебељача обухватиће изградњу 2.300 метара саобраћајнице. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора јер је на овој деоници пута и новоформирана индустријска зона.

  Општина Инђија

  Наставак реконструкције Гребенског пута на Фрушкој гори, обухватиће деоницу од хотела „Норцев“ до раскрснице на Банстолу, у укупној дужини од 9.500 метара. Реконструкција дела Гребенског пута повезаће државни пут од Београда ка Новом Саду, те осим повећања нивоа безбедности саобраћаја, омогућити бољу повезаност сремских општина, бољи приступ излетиштима и манастирима на Фрушкој гори.

  Општина Бечеј

  Раскрсница улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве укупне је дужине 297 метара. Прилаз раскрсници је оптерећен, а због недостатка одговарајуће саобраћајне сигнализације, угрожена је и безбедност свих учесника у саобраћају. Реконструкција раскрснице предвиђа изградњу кружне раскрснице, што ће омогућити већу проточност саобраћаја и повећати ниво сигурности одвијања саобраћаја.

  Општина Бачка Паланка

  Реконструкција дела општинског пута од Младенова до границе са општином Бач, у дужини од 2.047 метара обухватиће проширење пута, као и реконструкцију комплетне коловозне конструкције. Реконструкцијом пута биће омогућено безбедније одвијање саобраћаја, посебно за грађане који на овој деоници имају своје оранице, те кориснике ловишта ВУ „Моровић“. Реконструкцијом деонице стварају се и услови за изградњу…

  Врбас

  Обезбеђењем неопходне инфраструктуре за централно постројење за прераду отпадних вода Врбас-Кула, биће испуњена уговорна обавеза Републике Србије и општине Врбас према Европској Комисији. Изградњом приступне саобраћајнице, заокружиће се изградња комплекса ЦППОВ, што је предуслов и за издавање употребне дозволе за рад постројења. Дужина саобраћајнице, која ће обезбедити несметан прилаз комплексу, износи 760 метара.

  Бач

  Општина Бач је током 2017. године започела реконструкцију коловоза у улици Братства и јединства, која је изграђена пре 30 година. Друга фаза радова обухвата реконструкцију 908 м коловоза, како би се обезбедили услови за дугорочно одвијање саобраћаја који ће да буде безбедан за све учеснике у саобраћају. Ова саобраћајница је значајна и због тога што…

  Кикинда

  Појачано одржавање општинског пута ОП I-2 представља трећу фазу извођења радова на реконструкцији и проширењу пута између Руског Села и Нових Козараца. Овом фазом биће урађено 1.050 м пута, што ће допринети бољој повезаности становништва, безбеднијем саобраћају и даљем руралном развоју овог краја. Саобраћајница је веома важна и као алтернативни саобраћајни коридор према граничним прелазима…

  Бачки Петровац

  Пут између Бачког Петровца и Кулпина, у дужини од 4,5 км биће ојачан асфалтним коловозним застором, што ће допринети несметаном, безбедном и бржем саобраћају, како путничких возила, тако и пољопривредне механизације. Реализацијом овог пројекта, биће смањени и трошкови одржавања локалног пута.

  Рума

  Интензитет путничког и теретног саобраћаја који пролази кроз Буђановце, као део саобраћајног правца који повезује аутопут Е-70, Руму и Шабац, допринео је оштећењу улица у насељу, те је тиме и угрожена безбедност свих учесника у саобраћају. Санација дела саобраћајница у Буђановцима, обухватиће Партизанску и Нову улицу, као и Улицу Небојше Јерковића, а укупна дужина санираних…

  Нова Црња

  Пројектом је предвиђена изградња улице Светозара Марковића,укупне дужине 540 м, у насељеном месту Александрово, као и санација улице Петефи Шандора у Тоби. Изградњом и санацијом улица, квалитет живота у оба насељена места биће бољи, а одвијање саобраћаја безбедније.

  Опово

  Изградња локалног пута Опово-Дебељача, започета је још 2011. године, али до данас није завршена. У међувремену је израђена нова пројектно-техничка документација, која предвиђа фазност у израдњи пута. Реализација овог пројекта предвиђа изградњу 2,25 км пута. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора…

  Стара Пазова

  Реконструкцијом дела путног правца државног пута IIА реда број 100 на делу територије општине Стара Пазова предвиђена је изградња кружне раскрснице, као и уређење дела уливних саобраћајница. Изградња кружног тока саобраћаја повећава проточност државног пута који повезује Београд и Нови Сад, али доприноси и повећању безбедности у саобраћају омогућавајући већу прегледност раскрснице, а тиме и…

  Град Сремска Митровица

  Пројектом су предвиђени радови на 13 сабирних и приступних улица у оквиру изградње подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици. Укупна дужина свих улица је 1239,2 метара.

  Општина Пећинци

  Изградња око 1000 метара локалног пута, који ће повезати Сремске Михаљевце и ППОВ Шимановци, као и пут који насеље повезује са радном зоном у Шимановцима. Поред тога, новоизграђени пут представљаће најкраћу везу са аутопутем Е-70.

  Општина Оџаци

  Пројектом је предвиђена реконструкција дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара, која се налази на делу пута у индустријској зони Оџаци, од пружног прелаза према центру насеља, што ће повећати безбедност свих учесника у саобраћају.

  Град Нови Сад

  Пројекат обухвата санацију Партизанске улице, реконструкција саобраћајнице и изградња јавног осветљења у улици Светозара Милетића и појачано одржавање насипа прве одбрамбене линије поред Дунава, од улице Хероја Пинкија до улице Симе Шолаје у циљу повећања квалитета саобраћаја у Новом Саду.

  Општина Нови Бечеј

  Изградња недостајуће саобраћајнице у јужној индустријској зони у Новом Милошеву.

  Општина Мали Иђош

  Ојачање 1,7 километара коловозног застора улица Народног фронта, ЈНА и Јожефа Атиле у Фекетићу.

  Општина Бечеј

  Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју која се налази у самом центру и у којој је више важних јавних објеката – две школе, трговински објекат и пошта.

  Општина Темерин

  Пројекат обухвата реконструкцију око 620 метара саобраћајнице која води ка гробљу у Бачком Јарку.

  Општина Ириг

  Санација, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације локалног пута на Фрушкој гори, који води до хотела „Норцев“ и део је државног пута Iб реда.

  Општина Стара Пазова

  Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр.100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка-Стари Бановци код базена у Старој Пазови у оквиру кога ће бити изграђен кружни ток саобраћаја, као и стајалишта за аутобусе и јавна расвета.

  Општина Сента

  Пројекат обухвата реконструкцију и санацију 760 м прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти.

  Град Нови Сад

  Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду обухвата реконструкцију коловоза, паркинга и пешачких стаза у улицама Симе Милошевића, Илије Ђуричића, Др Зорана Ђинђића, Владимира Перића Валтера и Васе Савића. Пројекат обухвата и реконструкцију раскрснице на укрштању улица Симе Милошевића и Илије Ђуричића, формирањем кружног тока саобраћаја.