Износ додељених средстава

Прихватилиште за збрињавање свих категорија корисника са територије Града Новог Сада смештено је у објекат у Футогу који је неадекватан и не задовољава потребе за привременим смештајем. Пројектом је предвиђена надградња нове етаже на постојећем габариту објекта, доградња анекса за дневни боравак корисника са проширењем трпезарије, као и доградња одговарајућег лифта у који може да се смести болнички кревет. Након реконструкције објекта, биће повећан и неопходан смештајни капацитет објекта на 55 лица.

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“

Област

Здравствена и социјална заштита