Износ додељених средстава

Одељење психогеријатрије – павиљон А, изграђено пре 50 година, налази се у руинираној згради, те је безбедност пацијената и особља које ради на одељењу угрошено. Пројектом реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта предвиђено је санирање дотрајалих конструктивних елемената попут дела фасадних и унутрашњих зидова, пода, израда новог косог крова, замена инсталација и други потребни радови. Након реконструкције и адаптације објекта, болница ће да буде у могућности да пружи услуге неге пацијентима са инвалидитетом и пацијентима са смањеном покретљивошћу у бољим условима што ће позитивно утицати и на психофозичко стање пацијената.

Специјална болница за психијатријске болести „Ковин“
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Специјална болница за психијатријске болести „Ковин“

Област

Здравствена и социјална заштита