Локални и регионални економски развој

  Град Суботица

  Пројектом уређења и урбаног опремања Великог парка на Палићу обухваћен је простор северне обале језера, чиме се заокружује пројекат поплочавања клинкер-плочама свих стаза у парку. Урбанистичко-архитектонско обликовање партерног уређења и урбаног опремања Великог парка на Палићу са обалним појасом, као јединствене амбијенталне целине, којим је обухваћено поплочавање пешачких стаза кроз парк, шеталишта уз обалу, платоа,…

  Град Сомбор

  Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћајница СС2 и П6 обухвата изградњу саобраћајница и пешачко-бициклистичких стаза, комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже отпадних вода и атмосферске канализације), те изградњу јавне расвете у дужини од око 1км. Изградњом недостајуће инфраструктуре, индустријска зона биће комунално опремљена, те тиме спремна за даљи развој и пословање малих…

  Општина Бачка Топола

  Изградњом саобраћајнице у бачкотополској индустријској зони биће заокружен пројекат инфраструктурног опремања започетог 2017. године. Након изградње водоводне и канализационе мреже, изградњом саобраћајнице, осам парцела у бачкотополској индустријској зони биће у потпуности опремљено и спремно  за продају новим инвеститорима.

  Град Панчево

  Изградњом недостајуће саобраћајнице у Улици Црепајски пут, биће завршени радови на изградњи саобраћајне инфраструктуре у „Северној индустријској зони“ у Панчеву. Пројектом је предвиђена изградња 620 м пута. Унапређењем услова за развој индустријске зоне, стварају се услови за привлачење нових инвеститора у зони која се простире на 75 хектара, а тиме и развој пословања малих и…

  Општина Шид

  Прва фаза инфраструктурног опремања радне зоне у Адашевцима обухвата изградњу сервисних саобраћајница, изградњу пешачко-бициклистичке стазе, водоводне мреже и постављање трафостанице. Инфраструктурним опремањем стичу се услови за наменско коришћење простора предвиђеног за радну зону, односно, биће омогућен прилаз и изградња инфраструктурних објеката и инсталација за будуће кориснике ове радне зоне.

  Општина Пећинци

  Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач стварају се предуслови за отварање нове радне зоне у непосредној близини аутопута Е70, укупне површине 204 хектара. Пројектом је предвиђена изградња  индустријске саобраћајнице у дужини од 980 м. Инфраструктурно и комунално опремање основни је предуслов за довођење и реализацију нових инвестиција у новој радној зони која се формира…

  Општина Кула

  Изградња спортског центра у Кули представља изградњу спортског комплекса са базенима и пратећим спортским и угоститељским садржајима, који ће допринети  како повећању спортско-рекреативних садржаја за грађане, тако и за развој туризма. Пројектом је планирано да се градња изведе у три фазе, а прва фаза пројекта обухвата око 33.472 м2 површине.

  Град Кикинда

  Градска пијаца у  Кикинди смештена је у самом центру града, али услед недовољне инфраструктурне опремљености, услови рада на градској тржници одражавају се и на квалитет и квантитет понуде. Новопројектована пијаца је формирана на постојећој парцели и чиниће је два одвојена објекта. Прва фаза изградње градске пијаце представља изградњу ламеле 1, где ће да буде смештено…

  Општина Темерин

  Парк природе „Јегричка“ налази се на листи међународно значајних станишта птица и као ботаничко подручје и као такво представља природну оазу и склониште за разне заштићене биљне и животињске врсте. Својом лепотом привлачи велики број како природњака, тако и туриста. Изградњом пешачке стазе у дужини од око 3.800 метара од Темерина до инфо центра „Јегричка“…

  Град Сомбор

  КИндустријска зона у Сомбору лоцирана је уз југоисточну границу града на површини од око 500 хектара и у њој тренутно послоју бројна предузећа попут „Меркур боје и лакови“, “Meteor commerce”, “Fiorano” – Calzedonia member group… У делу зоне, где је стара енергана која је предвиђена за рушење, а у циљу опремања парцеле за нове инвеститоре,…

  Општина Рума

  Радна зона „Румска петља“ простире се на повшини од 230 хектара и опремљена је саобраћајном, канализационом, водоводном, гасном и електродистрибуционом мрежом. Недостатак јавне расвете отежава саобраћај унутар зоне, те је тренутно чини мање привлачном за потенцијалне инвеститоре. Изградњом јавне расвете у делу радне зоне „Румска петља“, у дужини од 4.500 метара допринеће се побољшању пословне…

  Град Панчево

  Завршетак инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне, омогућиће приступ свим парцелама са јужне стране зоне, што ће допринети привлачењу нових инвестиционих пројеката потенцијалних домаћих и страних инвеститора, а самим тим, утицаће на побољшање инвестиционе климе у Панчеву. Овај пројекат подразумева изградњу око 600 м саобраћајнице са водоводом и јавном расветом. Изградњом треће деонице, биће завршена изградња…

  Кањижа

  Локација будућег индустријског парка у Хоргошу удаљена је 4 км од државне границе Србије и Мађарске, обухватајући површину од 22 хектара. Пројектом је предвиђено асфалтирање коловоза у дужини од 524 м.

  Бела Црква

  Изградњом канализационе мреже отпадних вода у индустријској зони, општина Бела Црква заокружује инфраструктурно опремање зоне, што ће омогућити привлачење нових инвестиција и повећање запослености у овој општини. Пројектом је предвиђена изградња око 2.080 м канализационе мреже и 49 шахтова.

  Оџаци

  Изградња атмосферске канализације у уличном коридору у радној зони, у дужини од 1.100 метара, обезбедиће квалитетније одводњавање атмосферских вода са коловоза. Изградњом атмосферске канализације смањиће се оштећења на саобраћајници у радној зони, што ће допринети стварању бољих услова за привлачење нових инвеститора и смањење незапослености у општини.

  Нови Бечеј

  За јавно осветљење у источној радној зони, предвиђено је постављање 37 стубова јавне расвете са укупно 67 светиљки са ЛЕД извором светлости. Изградња јавне расвете у радној зони представља још један корак ка потпуној инфраструктурној опремљености зоне, што доприноси већој атрактивности локације, а тиме и привлачењу инвеститора и даљем привредном развоју новобечејске општине.

  Град Нови Сад

  Уређењем пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном расветом биће повећана приступачност објектима туристичке инфраструктуре у Каменичком парку, као централном градском парку. Укупна дужина стаза предвиђених санацијом износи око 1892 м, а предвиђено је и постављање нове соларне расвете, као и поставка 49 клупа, 12 столова и 28 канти за отпатке. У парку ће изградити…

  Општина Бела Црква

  Трећа фаза радова обухвата изградњу 700 м саобраћајница, 193 паркинг места (16 паркинг места биће намењено лицима са посебним потребама), чиме ће да буде заокружен пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре у индустријској зони.

  Општина Бачки Петровац

  Изградњом саобраћајнице “С5” , дужине 418 метар, биће изграђена саобраћајница до две фирме које послују у у индустријској зони у Бачком Петровцу, те омогућен прилаз до пет парцела намењених потенцијалним инвеститорима.

 • Општина Бачка Паланка

  Фаза I изградње базена подразумева извођење радова које је неопходно извести да би изграђен базен био пуштен у функцију, а односе се на привођење намени подтрибинског простора, трибина, водовода и канализације, као и електроинсталација.

  Град Кикинда

  Адаптацијом 2593 м2 хале објекта бившег аутосервиса и салона “Аутокуће” Кикинда, овај објекат би био поново стављен у погон и 250 људи би добило прилику да се запосли код “Zoppas Industries Serb” d.o.o. који је закупац објекта.

  Општина Бач

  У оквиру хладњаче за воће и поврће у индустријској зони у Бачу биће изграђен санитарно-пословни објекат, као и интерна саобраћајница укупне дужине 69 м.

  Општина Шид

  Изградњом око 784 метара сервисне саобраћајнице у комплексу радне зоне бр 8 у К.О. Адашевци, биће омогућен приступ радној зони, што је основни предуслов за привлачење нових инвеститора, а тиме и даљи привредни развој општине Шид.

  Град Суботица

  Пројекат подразумева наставак реконструкције објекта Велика тераса у оквиру кога ће се завршити грађевински радови на реконструкцији објекта, као и уградња инсталација, адаптација и опремање објекта у источном блоку. Партерно и урбано опремање Великог парка подразумева поплочавање стаза у парку у дужини од око 940 метара.

 • Општина Кањижа

  Опремање зоне чисте индустрије обухватиће асфалтирање коловоза у дужини од 200 м, изградњу водоводне мреже у дужини од 188 м, фекалне и атмосферске канализације у дужини од 175 м што ће допринети привредном развоју у општини Кањижа.

  Општина Ириг

  Пројекат подразумева наставак радова на изградњи бициклистичко-пешачке стазе на путу од Ирига до манастира Хопово. Реализацијом овог пројекта биће изграђено 1,19 км стазе, која ће допринети развоју туризма, али и већој безбедности у саобраћају.

  Општина Инђија

  Пројекат обухвата изградњу саобраћајница у индустријској зони на деоници Ц2 у дужини од 1.162 метара и изградња фекалне канализације на деоници Ц3 и једним делом на деоници Ц2 у дужини од 1.117 метара.

  Општина Бела Црква

  Друга фаза радова обухвата изградњу 132 м саобраћајница, пешачке стазе и 24 паркинг места (2 места намењена су лицима са посебним потребама).

  Општина Кула

  Постављање 58 стубова са ЛЕД светиљкама дуж 1950 метара саобраћајница у радној зони блок бб у Кули, биће обезбеђено сигурније одвијање саобраћаја унутар радне зоне, те тиме обезбеђени и бољи услови за пословање у радној зони, што ће допринети даљем привредном развоју општине.

  Општина Ковин

  Асфалтирање и постављање сигнализације 5716 м саобраћајнице у индустријској зони блок 11б, што ће унапредити ниво пословања у Ковину.