Локални и економски развој

  Кањижа

  Локација будућег индустријског парка у Хоргошу удаљена је 4 км од државне границе Србије и Мађарске, обухватајући површину од 22 хектара. Пројектом је предвиђено асфалтирање коловоза у дужини од 524 м.

  Бела Црква

  Изградњом канализационе мреже отпадних вода у индустријској зони, општина Бела Црква заокружује инфраструктурно опремање зоне, што ће омогућити привлачење нових инвестиција и повећање запослености у овој општини. Пројектом је предвиђена изградња око 2.080 м канализационе мреже и 49 шахтова.

  Кикинда

  Заједничким улагањем компаније „Zoppas Industries Serb” д.о.о. и Града Кикинде завршава се адаптације објекта старе „Аутокуће“, у којој италијанска компаније већ запошљава неколико стотина грађана из кикиндске општине. Адаптацијом првог спрата и фасаде радионице реализује се трећа фаза овог пројекта, које ће омогућити запошљавање нових 100 радника. Пројектом се адаптира простор дела првог спрата, са…

  Оџаци

  Изградња атмосферске канализације у уличном коридору у радној зони, у дужини од 1.100 метара, обезбедиће квалитетније одводњавање атмосферских вода са коловоза. Изградњом атмосферске канализације смањиће се оштећења на саобраћајници у радној зони, што ће допринети стварању бољих услова за привлачење нових инвеститора и смањење незапослености у општини.

  Нови Бечеј

  За јавно осветљење у источној радној зони, предвиђено је постављање 37 стубова јавне расвете са укупно 67 светиљки са ЛЕД извором светлости. Изградња јавне расвете у радној зони представља још један корак ка потпуној инфраструктурној опремљености зоне, што доприноси већој атрактивности локације, а тиме и привлачењу инвеститора и даљем привредном развоју новобечејске општине.

  Град Нови Сад

  Уређењем пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном расветом биће повећана приступачност објектима туристичке инфраструктуре у Каменичком парку, као централном градском парку. Укупна дужина стаза предвиђених санацијом износи око 1892 м, а предвиђено је и постављање нове соларне расвете, као и поставка 49 клупа, 12 столова и 28 канти за отпатке. У парку ће изградити…

  Општина Бела Црква

  Трећа фаза радова обухвата изградњу 700 м саобраћајница, 193 паркинг места (16 паркинг места биће намењено лицима са посебним потребама), чиме ће да буде заокружен пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре у индустријској зони.

  Општина Бачки Петровац

  Изградњом саобраћајнице “С5” , дужине 418 метар, биће изграђена саобраћајница до две фирме које послују у у индустријској зони у Бачком Петровцу, те омогућен прилаз до пет парцела намењених потенцијалним инвеститорима.

 • Општина Бачка Паланка

  Фаза I изградње базена подразумева извођење радова које је неопходно извести да би изграђен базен био пуштен у функцију, а односе се на привођење намени подтрибинског простора, трибина, водовода и канализације, као и електроинсталација.

  Град Кикинда

  Адаптацијом 2593 м2 хале објекта бившег аутосервиса и салона “Аутокуће” Кикинда, овај објекат би био поново стављен у погон и 250 људи би добило прилику да се запосли код “Zoppas Industries Serb” d.o.o. који је закупац објекта.

  Општина Бач

  У оквиру хладњаче за воће и поврће у индустријској зони у Бачу биће изграђен санитарно-пословни објекат, као и интерна саобраћајница укупне дужине 69 м.

  Општина Шид

  Изградњом око 784 метара сервисне саобраћајнице у комплексу радне зоне бр 8 у К.О. Адашевци, биће омогућен приступ радној зони, што је основни предуслов за привлачење нових инвеститора, а тиме и даљи привредни развој општине Шид.

  Град Суботица

  Пројекат подразумева наставак реконструкције објекта Велика тераса у оквиру кога ће се завршити грађевински радови на реконструкцији објекта, као и уградња инсталација, адаптација и опремање објекта у источном блоку. Партерно и урбано опремање Великог парка подразумева поплочавање стаза у парку у дужини од око 940 метара.

 • Општина Кањижа

  Опремање зоне чисте индустрије обухватиће асфалтирање коловоза у дужини од 200 м, изградњу водоводне мреже у дужини од 188 м, фекалне и атмосферске канализације у дужини од 175 м што ће допринети привредном развоју у општини Кањижа.

  Општина Ириг

  Пројекат подразумева наставак радова на изградњи бициклистичко-пешачке стазе на путу од Ирига до манастира Хопово. Реализацијом овог пројекта биће изграђено 1,19 км стазе, која ће допринети развоју туризма, али и већој безбедности у саобраћају.

  Општина Инђија

  Пројекат обухвата изградњу саобраћајница у индустријској зони на деоници Ц2 у дужини од 1.162 метара и изградња фекалне канализације на деоници Ц3 и једним делом на деоници Ц2 у дужини од 1.117 метара.

  Општина Бела Црква

  Друга фаза радова обухвата изградњу 132 м саобраћајница, пешачке стазе и 24 паркинг места (2 места намењена су лицима са посебним потребама).

  Општина Кула

  Постављање 58 стубова са ЛЕД светиљкама дуж 1950 метара саобраћајница у радној зони блок бб у Кули, биће обезбеђено сигурније одвијање саобраћаја унутар радне зоне, те тиме обезбеђени и бољи услови за пословање у радној зони, што ће допринети даљем привредном развоју општине.

  Општина Ковин

  Асфалтирање и постављање сигнализације 5716 м саобраћајнице у индустријској зони блок 11б, што ће унапредити ниво пословања у Ковину.