Informacije od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i koje se nalaze na nekom dokumentu koji je u posedu Uprave, može se podneti:

  • predajom zahteva u pisanoj formi u prijemnoj kancelariji, Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 25, između 8,30 i 15,30 časova, radnim danom;
  • upućivanjem zahteva u pisanoj formi na poštansku adresu: ”Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16” ili putem elektronske pošte na e-mail adresu zaposlenih;
  • usmeno, na zapisnik u prijemnoj kancelariji, Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 25, između 8,30 i 15,30 časova, radnim danom.

Osim toga, ovom prilikom podsećamo na sledeće zakonske odredbe u vezi sa podnošenjem zahteva i ostvarivanjem prava na pristup informacijama:

  • svako (npr. domaće i strano, fizičko i pravno lice) može da podnese zahtev za pristup informacijama;
  • zahtev mora da sadrži ime ili naziv podnosioca zahteva, adresu podnosioca zahteva i što precizniji opis informacije koja se traži;
  • u zahtevu se ne mora navesti razlog traženja informacije;
  • pravo na pristup informacijama se može ostvariti tako što će se tražiti nešto od sledećeg:

Uvid u dokument koji sadrži informaciju;
kopija dokumenta na kojem se informacija nalazi;
Obaveštenje o tome da li organ poseduje informaciju;
Obaveštenje o tome da li je informacija inače dostupna.

U vezi sa ostvarivanjem ovog prava moguće je naplatiti samo troškove umnožavanja i upućivanja kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju, a ne i druge eventualne troškove koje organ ima u vezi sa postupanjem po zahtevu. Napominjemo da Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u dosadašnjoj praksi nije naplaćivala ni troškove umnožavanja,ni troškove upućivanja traženih dokumenata.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je dužna da postupi po zahtevu bez odlaganja, a najduže u roku od 48 sati, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste tražene informacije. Obaveza da se informacija dostavi «bez odlaganja» je osnovna, i znači da će Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine odgovoriti po zahtevu odmah čim bude u prilici da to učini.

Informacije koje se odnose na pitanja od značaja za život i zdravlje ljudi, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine će dati u roku od 48 sati, ako ne bude u mogućnosti da to učini odmah. Sve druge informacije Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine će dati u roku od 15 dana.

Izuzetno, kada nije moguće zahtevu udovoljiti u roku od 15 dana zbog potrebe da se tražene informacije prikupe, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine će o tome obavestiti tražioca u roku od sedam dana od prijema zahteva, i ujedno će tražioca obavestiti u kojem roku će udovoljiti zahtevu. Taj dodatni rok ne može da bude duži od 40 dana.
Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je obavezna da ili omogući pristup informaciji ili da donese rešenje kojim će zahtev u potpunosti ili delimično odbiti, iz razloga koji su određeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U slučaju da Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine donese rešenje kojim se zahtev odbija, ili u slučaju da propusti da donese takvo rešenje ili udovolji zahtevu u roku, podnosilac zahteva ima pravo da izjavi žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana u skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Poverenik donosi rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje žalbe. Protiv rešenja Poverenika može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno u roku od 60 dana od isteka roka u kome je trebalo postupiti po zahtevu.

Podnosilac zahteva ima pravo da izjavi žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, a u odnosu na zaključak kojim se njegov zahtev odbacuje kao neuredan, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Predrag Živanović, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad
telefon +381 21 4881 732
predrag.zivanovic@vojvodina.gov.rs

Jelena Furtula, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad
telefon +381 21 4881 774
jelena.djeri@vojvodina.gov.rs

Zaštita podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u cilju obezbezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi i sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi, Uprava za kapitalana ulaganja AP Vojvodine na osnovu stručnih kvalifikacija, imenovala je lice za zaštitu podataka o ličnosti

Snežana Basta, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad
telefon +381 21 4881 732
snezana.basta@vojvodina.gov.rs

Obrazac zahteva za pristup informacijama kada se informacija traži od Uprave.
(Ovaj obrazac nije obavezujući, tako da će biti razmatrani i zahtevi koji ne budu podneti na priloženom obrascu.)