Ostala akta

23. decembar 2014.
Pokrajinska skupštinska odluka o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
11. januar 2017.
Odluka o postupku izbora, kriterijuma za izbor i realizaciju projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini
14. februar 2017.
Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
26. februar 2019.
Lista procesa
06. septembar 2019.
Pravilnik o merama anikorupcijske politike
18. jun 2019.
Izveštaj o primeni pravilnika o postupku uzbunjivanja u 2018. godini
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine (prečišćen tekst)
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Pravilnik o bližem uređenju postupaka javnih nabavki, nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih usluga u Upravi za kapitalna ulaganja AP Vojvodine