Ostala akta

23. decembar 2014.
Pokrajinska skupštinska odluka o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
11. januar 2017.
Odluka o postupku izbora, kriterijuma za izbor i realizaciju projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini
14. februar 2017.
Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
06. decembar 2017.
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima
26. jul 2018.
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke