Остала акта

23. децембар 2014.
Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
11. јануар 2017.
Одлука о поступку избора, критеријума за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години
14. фебруар 2017.
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
26. фебруар 2019.
Листа процеса
06. септембар 2019.
Правилник о мерама аникорупцијске политике
18. јун 2019.
Извештај о примени правилника о поступку узбуњивања у 2018. години
Кодекс понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (пречишћен текст)
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица


Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки, набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других услуга у Управи за капитална улагања АП Војводине