20/01/2017

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je danas sedam javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog i osnovnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, sporta i kulture, za koje je obezbeđeno ukupno 1.420.000.000,00 dinara.
Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđeno je 350.000.000,00 dinara. Realizacijom projekata koji se odnose na izgradnju novih saobraćajnica, rekonstrukciju, sanaciju ili ojačanje postojećih, poboljšava se bezbednost svih učesnika u saobraćaju, sigurnije odvijanje saobraćaja, ali i doprinosi boljoj lokalnoj i regionalnoj povezanosti.

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda, obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti, obezbeđeno je 350.000.000,00 dinara.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine opredelila je ukupno 300.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u oblasti zdravstvene zaštite, koji će da doprinesu razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata u javnoj svojini čiji je osnivač lokalna samouprava, te za opremanje zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

U cilju unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti sistema predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 50.000.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata predškolskih ustanova i osnovnih škola.

Za razvoj i unapređenje sporta u lokalnim sredinama, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine namenila je 70.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na projekte izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u javnoj svojini, uključujući i sportske školske objekte.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 250.000.000,00 dinara za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i povećanje zaposlenosti u Vojvodini. Na ovom konkursu, lokalne samouprave biće u prilici da obezbede sredsta za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne infrastrukture i turističke infrastrukture u javnoj svojini, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je i 50.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u oblasti kulture, kao podršku lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji se odnose na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata kulture koji se nalaze u javnoj svojini. Realizacijom ovih projekata, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine pruža podršku lokalnim sredinama u razvoju, očuvanju i zaštiti kulturnih i nacionalnih posebnosti.

Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 3. februara 2017. godine, do 16.00 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) i Pokrajinske vlade (https://www.vojvodina.gov.rs).