Пројекти из 2017. године

Јануар 2017.

Реконструкција главног колектора фекалне канализације Ф 800 у Вршцу

Атмосферска канализација у Босанској улици у Зрењанину

Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетићу

Изградња фекалне канализације у МЗ Слободан Бајић Паја у улици Новосадска

Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива “Дунавац” у Апатину

Изградња и реконструкција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола – прстен 3,7,8

Изградња фабрике воде у Ковачици – фаза 3

Изградња недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки

Реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову

Изградња и реконструкција атмосферске канализације у Каравукову

Изградња водоводне мреже у насељу Обреж

Канализација употребљених вода – фаза 2

Изградња канализације отпадних вода и прикључних кракова комплекса “Врбас-Север”

Пројекти из 2016. године

Новембар 2016.

Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот

Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот

Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца – фекална канализациона мрежа – IV фаза

Изградња кишне канализације у блоку 11б у Ковину